De New Mobility Foundation is een nieuw fonds dat zich richt op projecten en initiatieven die de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en mensen met lagere inkomens helpt te verbeteren. Door het bestrijden van zogeheten ‘mobiliteitsarmoede’ wordt het sociaal isolement van deze doelgroepen verkleind, en worden de kansen op onderwijs, arbeidsmarkt en een betere gezondheid vergroot. Deze doelstelling van de New Mobility Foundation is tevens in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s), die door de Verenigde Naties zijn geformuleerd met als doel om een einde te maken aan wereldwijde armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Deze doelen zijn in Nederland bekrachtigd door het Nederlandse Charter, dat is ondertekend door ca. 80 bedrijven en NGO’s.

De doelstellingen van New Mobility Foundation sluiten aan bij ten minste twee van de zeventien SDG’s:

  • Doel 3: Gezondheid & Welzijn Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
    Subdoel 3.6 Tegen 2020 moet het aantal doden en gewonden in het verkeer wereldwijd gehalveerd zijn.
  • Doel 11: Veilige & Duurzame Steden Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
    Subdoel 11.2 In 2030 moet toegang worden voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met aandacht voor de behoeften van vrouwen en mensen in kwetsbare situaties zoals gehandicapten, kinderen en ouderen.
NMF-waarom

Mobiliteit is de vrijheid om te bewegen en je van A naar B te begeven. Door mobiel te zijn verbreden we onze horizon en kunnen we kansen grijpen op het gebied van gezondheid, onderwijs, werk en ontspanning. Helaas is het zo dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mobiel te zijn of om over de middelen te beschikken om dat te zijn. Dat geldt met name voor kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, gehandicapten, mensen met lagere inkomens en vluchtelingen. Deze kwetsbare burgers ondervinden dagelijks de consequenties van sociale uitsluiting, zoals verminderde kansen op een goede gezondheid, onderwijs, werk en ontspanning.

Sociale uitsluiting door ‘mobiliteitsarmoede’ vindt plaats wanneer:

• burgers geen toegang hebben tot vervoer wat voldoet aan hun fysieke conditie en mogelijkheden;
• bestaand vervoer niet toereikend is voor dagelijkse activiteiten zoals onderwijs, werk, sport en ziekenhuisbezoek;
• de wekelijkse hoeveelheid geld dat gespendeerd wordt aan vervoer het gezin resulteert in een inkomen wat onder de armoedegrens ligt;
• het beschikbare vervoer niet veilig is of aanvoelt tot het reizende individu.

Bij de New Mobility Foundation zijn we ons bewust van deze ingrijpende uitdagingen. In deze tijd, waarin technologie en innovaties hoogtij vieren, vinden we dat iedereen evenveel recht moet hebben op goed vervoer dat ons in staat stelt om van A naar B te komen. Daarom faciliteert en ondersteunt de New Mobility Foundation kansrijke projecten en initiatieven die bijdragen aan dit recht. Bron

NMF-hoe

Een belangrijke voorwaarde voor het ondersteunen van kansrijke projecten en initiatieven is hun innovatieve karakter. Wij geloven in de meerwaarde van technologie om mobiliteitsarmoede te bestrijden en om kwetsbare burgers meer kansen te geven op het gebied van gezondheid, werk, onderwijs en recreatie. In de rol van facilitator ondersteunt New Mobility Foundation projecten met financiële middelen, de inzet van het uitgebreide netwerk en het kenniscentrum, waarin (inter)nationale initiatieven en (wetenschappelijke) onderzoeken die relevant zijn voor de aanpak van mobiliteitsarmoede in kaart worden gebracht. Tevens wordt vanuit de New Mobility Foundation een jaarlijkse scriptiewedstrijd georganiseerd. Voor de aanmelding van projecten gelden criteria. Meer daarover leest u hier.

NMF-wie

De drie initiatiefnemers van de New Mobility Foundation zijn de Noaber Foundation Koninklijke RAI Vereniging en de Maatschappelijke Alliantie. De Noaber Foundation heeft tot doel het algemeen maatschappelijk welzijn te dienen op het gebied van onder meer gezondheid en zorg. De Koninklijke RAI Vereniging behartigt de belangen van fabrikanten en importeurs van onder meer personenauto’s en speciale voertuigen, motorfietsen en scooters, brom- en snorfietsen en fietsen. De Maatschappelijke Alliantie werkt aan een betere samenleving door fondsen, bedrijven en de overheid bij elkaar te brengen en gezamenlijk de impact van maatschappelijke initiatieven te vergroten. Zij doet dit door middel van gezamenlijke gedachtevorming, bundeling van krachten en bijdragen te leveren aan het wegwerken van obstakels in de uitvoering. Het bestuur van de New Mobility Foundation wordt gevormd door Jan Peter Balkenende (Maatschappelijke Alliantie), Geert-Jan Baan (Noaber Foundation), Olaf de Bruijn (Koninklijke RAI Vereniging) en Steven van Eijck (Koninklijke RAI Vereniging en Maatschappelijke Alliantie). Hayde Zarkeshan is verantwoordelijk voor het programmabureau.

BESTUUR

Jan Peter Balkenende

Voorzitter

BESTUUR

Olaf de Bruijn

Penningmeester
NMF-Steven-van-Eijck

BESTUUR

Steven van Eijck

Bestuurslid

BUREAU

Geert-Jan Baan

Directeur

U kunt het beleidsplan 2017-2019 van de New Mobility Foundation hier lezen. De werkzaamheden van het bestuur zijn onbezoldigd. De werkzaamheden die worden gedaan door de medewerker van het programmabureau worden beloond conform de CAO voor rijksambtenaren en is vastgesteld op schaal 10/1.

Meer informatie

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Geert-Jan Baan, directeur New Mobility Foundation, via onderstaande contactgegevens.

E-mail: info@newmobilityfoundation.org

Adres:
Burgemeester van Karnebeeklaan 6A
2585 BB Den Haag

KvK: 67542387
RSIN: 85706441

Privacy statement
lees hier